Photograph 533 800
鳴金鐘‧戛玉磬3

鳴金鐘‧戛玉磬3

0

於2014年01月16日上傳

振金鐘二十四響,以召諸陽神,戛玉磬二十四聲,召諸陰神,續敲鐘磬各三十六聲,以合陰陽。

拍攝於 臺南市安定區

展開EXIF資訊